§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl dostępnego pod adresem https://www.sklepdoktoroptic.pl/.

2.Właścicielem Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl jest firma Doktor Optic Wojciech Chodźko z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 21, 02-739 Warszawa.

3.Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: woloska.doktoroptic@gmail.com, telefonicznie dzwoniąc na numer:
(+48) 22 594 87 15

(+48) 600 100 476

w dni robocze w godzinach pracy salonu oraz pisemnie na adres: ul. Wołoska 88, Warszawa 02-675.

§ 2 Definicje

1.Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

2.Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. Nr 107
poz. 398 z późn. zm.),

4.Konsument – Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Sklep – Sklep Internetowy sklepdoktoroptic.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.sklepdoktoroptic.pl/

6.Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl oraz świadczy usługę “Newsletter”.

2.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl w celu zawarcia umowy   sprzedaży oraz jej realizacji.

3.Usługa “Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5.Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję “kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

6.Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

7.Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane
indywidualnie z Klientem.

§ 4. Warunki świadczenia świadczenia usług drogą elektroniczną

1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową

b. Aktywny adres e-mail.

2.Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę lub nie na włączenie obsługi plików Cookies.

3.Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§ 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2.Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym sklepdoktoroptic.pl bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówieniaoraz szybsze zakupy produktów w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

3.Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4.W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

5.Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Nazwę firmy,

b. NIP firmy,

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.

6.Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

7.Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 12 Regulaminu.

8.Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zamknięciem konta Klienta oraz jego usunięciem.

10.Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

e. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

f. podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności, np. podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości,
podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta.

12.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail:            sklepdoktoroptic@gmail.com lub listownie na adres ul.Wołoska 88 Warszawa 02-675.

13.Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

14.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony         postanowią inaczej.

15.Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§ 6. Warunki sprzedaży

1.Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl.

2.Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3.Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

b. potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4.Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.

6.Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz
w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy salonu przy ul.Wołoskiej 88 w Warszawie.

7.Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 14 dni (po tym czasie wygasa) i
składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronie Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

f. kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.

8.W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

9.Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdy z powodów technicznych wykonanie zamówienia nie jest możliwe.

10.Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania
(2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

11.Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu sklepdoktoroptic.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

12.Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować
się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych
do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

§ 7. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1.Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2.Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3.W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

4.Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpi do godz. 14.00), z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

5.Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

6.Sklep sklepdoktoroptic.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

7.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres email
oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

8.Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

9.Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 10.

10.Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia
śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego
protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: sklepdoktoroptic@gmail.com

§ 8. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy, za pobraniem.

2.W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1, termin zapłaty wnosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.Dane do przelewu: Doktor Optic Wojciech Chodźko, ul. Wałbrzyska 21, 02-739 Warszawa, Bank Santander: 80 1090 2590 0000 0001 3264 1983, SWIFT: WBKPPLPP, W tytule przelewu powinien
znaleźć się numer zamówienia Klienta.

4.W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

5.W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§. 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W sklepie sklepdoktoroptic.pl Klient ma prawo
zwrotu towaru w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług
drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
upływem terminu. W sklepie sklepdoktoroptic.pl Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres sklepdoktoroptic@gmail.com,

b. w formie pisemnej, na adres ul. Wołoska 88, 02-675 Warszawa

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku skorzystania przez Klienta z oferowanego przez Sklep sposobu odbioru towaru przez kuriera. W innym wypadku (samodzielnego zwrotu towaru) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. Prawa i obowiązki stron

1.Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy sklepdoktoroptic.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek
zakłóceń.

2.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub  rzeprowadzania
konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5.Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1.Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.

3.Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego sklepdoktoroptic.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel Sklepu zaznacza,
iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6.Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym
podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w
szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8.Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

9.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

10.Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
– Imię i nazwisko,
– numer zamówienia
– opis niezgodności towaru z umową,
– datę zakupu,
– protokół szkody,
– zdjęcia uszkodzenia towaru

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklepdoktoroptic@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu (+48) 22 594 87 15 lub (+48) 600 100 476.

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych.

7. Klient zobowiązany jest przesłać towar razem z wypełnionym formularzem reklamacji do Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowany towar powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

8. W przypadku reklamacji towar będzie przekazany przez sklepdoktoroptic.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania towarów do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.

9. Sklep internetowy sklepdoktoroptic.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru
– towar uszkodzony i naprawiany przez Klienta we własnym zakresie
– używanie zakupionego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem w tym doprowadzenie do jego mechanicznego uszkodzenia z przyczyn nie zawinionych przez producenta.

10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowany produkt może być przesłany do Klienta lub odebrany przez Klienta w siedzibie firmy ul.Wałbrzyska

21 Warszawa w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep prześle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy jest to niemożliwe z powodu wyczerpanych stanów magazynowych Klient otrzyma zwrot należności na konto bankowe. Klient ma również możliwość wymiany towaru na inny w podobnej cenie lub droższe (dopłata różnicy w cenie).

§ 13. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4.W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie
poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

5.O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w
chwili złożenia zamówienia.